XL Parts Baltics Eesti / Privaatsuspoliitika

XL Parts Baltics SIA Eesti filiaali privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid XL Parts Baltics SIA Eesti filiaal (edaspidi XL Parts Baltics Eesti) järgib, leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid XL Parts Baltics Eesti teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikat lugeda ning kontakteeruge XL Parts Baltics Eesti-ga, kui teil on sellega seoses küsimusi või ettepanekuid.

Nagu enamik teisigi ettevõtteid, kogub XL Parts Baltics Eesti andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.xlpartsbaltics.ee ning veebipoodi https://webshop.xlpartsbaltics.ee/. Meie kodulehte ning veebipoodi on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Küll aga olge palun teadlik, et kasutame neil lehtedel küpsiseid (ingl cookies), mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida www.xlpartsbaltics.ee ning https://webshop.xlpartsbaltics.ee/ veebikülastajate käitumise mustreid ja parandada kasutajakogemust. Kui soovite meie kodulehe ning veebipoe kaudu osta meie tooteid või saada nende kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

XL Parts Baltics Eesti austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Meile on oluline, et saaksite oma õigusi ellu viia. Allpoolt leiate detaile selle kohta, kuidas seda teha.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://xlpartsbaltics.ee/privaatsuspoliitika/.

 

Terminoloogia ja definitsioonid

XL Parts Baltics Eesti (juriidiline nimi XL Parts Baltics SIA Eesti filiaal) privaatsuspoliitika põhineb isikuandmete kaitse üldmäärusel. Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie klientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, selgitame siinkohal olulisemad terminid lahti.

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud;

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: XL Parts Baltics SIA Eesti filiaal
Aadress: Riia 136b, Tartu, 50411, Eesti
Telefon: +372 737 7840
E-post: info@xlpartsbaltics.ee
Koduleht: www.xlpartsbaltics.ee

XL Parts Baltics Eesti andmekaitsespetsialistiga on võimalik kontakteeruda e-posti teel info@xlpartsbaltics.ee.

 

Milliseid isikuandmeid XL Parts Baltics Eesti kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe sirvimise statistika
XL Parts Baltics Eesti soovib oma veebilehe ning veebipoe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust, salvestatakse teie kohta XL Parts Baltics Eesti kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab XL Parts Baltics Eesti automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Logid
Serverid, mis majutavad XL Parts Baltics Eesti veebilehte ja veebipoodi, võivad samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Küpsised

Mis on küpsised?
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Kuidas XL Parts Baltics Eesti kasutab küpsiseid?
XL Parts Baltics Eesti koduleht ning veebipood kasutavad küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie veebilehtedel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.
Samas, olge palun teadlik, et veebilehtedel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Taolised küpsised aitavad meil suunata teile ka reklaami, mida näete Facebookis ja/või Google’is, aga ka Instagramis ja/või YouTube’is.

Küpsiste keelamine ja kustutamine
Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Profileerimine
XL Parts Baltics Eesti võib kasutada veebilehtede külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida XL Parts Baltics Eesti veebilehtede külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

Päringud

Kui soovite XL Parts Baltics Eesti kodulehe või veebipoe kaudu osta XL Parts Baltics Eesti-lt tooteid või saada nende kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi kodulehel www.xlpartsbaltics.ee või saates e-kirja aadressile info@xlpartsbaltics.ee.

Selleks, et saaksime vastata teie päringule, võime koguda järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber) ja ametipositsioon ning ettevõtte nimi ja kontaktandmed. Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega. Teisisõnu tekib nii-öelda kontakti ajalugu. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi XL Parts Baltics Eesti töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlemist. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on XL Parts Baltics Eesti õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) tagada kiire kommunikatsioon oma klientide ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle teenuste(müük) vastu.

Teenuse(müük) osutamine klientidele

Kui XL Parts Baltics Eesti osutab teile või teie ettevõttele teenust(müük), siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Oma klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed ja ametipositsioonid ning krediidiinfo päringust saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta. Loetletud isikuandmeid töötleme nii kaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks XL Parts Baltics Eesti töötajatele meie lepinguline raamatupidaja. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Kliendisuhte ajal ja 10 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid kliendilepingute säilitamise eesmärgil. XL Parts Baltics Eesti-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) oma klientidega seotud dokumente säilitada.

Kui teie ettevõttel peaks esinema võlgnevusi, siis teadke, et töötleme võlgnevuste haldamiseks teie isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse. Siinkohal jagame teie isikuandmeid meie lepingulise raamatupidajaga. Kui arve läheb üle kahe kuu üle maksetähtaja, siis peame võlgnevuse avaldama avalikes kanalites. Kui arve läheb üle kolme kuu üle maksetähtaja, siis peame andma võlgnevuse kohtusse. XL Parts Baltics Eesti-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)), et XL Parts Baltics Eesti lepingulised kliendid oma rahalisi kohustusi täidaks.

Töötleme oma praeguste klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 3 aastat peale kliendisuhte lõppu ka potentsiaalseks pealemüügiks. XL Parts Baltics Eesti-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

Turundus

XL Parts Baltics Eesti soovib oma klientide ja muude isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid XL Parts Baltics Eesti ettevõtte ja XL Parts Baltics Eesti toodete kohta, kutseid XL Parts Baltics Eesti korraldatavatele üritustele ning muud XL Parts Baltics Eesti ärisektoriga seotud informatsiooni.

Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel www.xlpartsbaltics.ee, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest toodetest, eripakkumistest ning eelseisvatest sündmustest (näiteks meie korraldatavatest kliendiüritustest). E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime, e-posti ja ostupersooni (juht, varustaja, mehaanik või muu). Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega. Teisisõnu tekib nii-öelda kontakti ajalugu.

Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole taoliseks isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Nõusolek ei aegu, aga kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, siis saate end mugavalt kirja lõpus oleva lingi abil listist eemaldada. Samuti on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduslikul eesmärgil.

Kui XL Parts Baltics Eesti saadab teile e-kirja, võib XL Parts Baltics Eesti koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku.

Mõnikord hindame enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid, XL Parts Baltics Eesti korraldatud üritustel osalemist jne). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. XL Parts Baltics Eesti-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Teatke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö lookalike audience) Facebookis, Google’is, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame. Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. XL Parts Baltics Eesti-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi XL Parts Baltics Eesti töötajad. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

 

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes XL Parts Baltics Eesti-ga e-posti info@xlpartsbaltics.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

 • õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  õigust isikuandmete parandamisele;
  õigust isikuandmete kustutamisele;
  õigust isikuandmete ülekandmisele;
  õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Kui Teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie andmekaitseametniku poole kirjutades selleks aadressil info@xlpartsbaltics.ee.